Pembubaran perkongsian am dan pemindahan aset kepada rakan kongsi

Perkhidmatan

Selepas penamatan aktiviti perkongsian am, sebagai peraturan, aset syarikat kekal, yang tertakluk kepada pengagihan di kalangan rakan kongsi individu. Disebabkan kekhususan perkongsian am, adalah perlu untuk mempertimbangkan akibat cukai yang akan disebabkan oleh pemindahan aset perkongsian sedemikian kepada rakan kongsinya. Bagaimanakah pembubaran perkongsian am menjejaskan asetnya?

Apakah rupa pembubaran perkongsian am?

Pertimbangan harus dimulakan dengan menerangkan prinsip percukaian aktiviti perkongsian am. Pertama sekali, perlu ditegaskan bahawa perkongsian am adalah syarikat yang tidak mempunyai personaliti undang-undang. Syarikat ini bukan pembayar cukai bebas cukai pendapatan, dan pendapatannya bukan subjek cukai yang berasingan. Walau bagaimanapun, pendapatan rakan kongsi individu perkongsian am adalah tertakluk kepada cukai. Menurut peruntukan Akta, pendapatan daripada penyertaan dalam syarikat yang bukan orang sah bagi setiap pembayar cukai ditentukan mengikut perkadaran dengan haknya untuk mengambil bahagian dalam keuntungan.

Pembubaran perkongsian am dikawal oleh peruntukan Kod Syarikat Komersial. Semua rakan kongsi adalah pelikuidasi perkongsian am. Mereka boleh melantik sebagai pelikuidasi hanya sebahagian daripada mereka, serta orang dari luar kumpulan mereka. Sekiranya berlaku pembubaran perkongsian am, aset syarikat digunakan terutamanya untuk membayar liabilitinya dan jumlah yang sesuai ditinggalkan untuk menampung liabiliti yang belum matang atau dipertikaikan. Hanya aset yang tinggal selepas liabiliti dibayar dibahagikan antara rakan kongsi mengikut peruntukan perjanjian perkongsian. Sekiranya tiada peruntukan berkaitan kontrak, saham dibayar balik kepada rakan kongsi. Lebihan dibahagikan antara mereka mengikut bahagian di mana mereka berkongsi keuntungan.

Contoh 1.

Perkongsian am, yang asetnya bernilai PLN 500,000, telah dibubarkan. Selepas pemiutang berpuas hati, baki aset bernilai PLN 300,000. Syarikat ini terdiri daripada dua rakan kongsi. Mereka berdua mengambil bahagian dalam keuntungan dalam bahagian yang sama. Ini bermakna bahawa aset yang diagihkan kepada setiap rakan kongsi berjumlah PLN 150,000.

Pembubaran perkongsian am dengan pemindahan aset dan PIT

Apabila semua liabiliti syarikat diselesaikan, aset yang tinggal dalam syarikat dibahagikan kepada rakan kongsi. Perlu ditegaskan bahawa, berdasarkan Akta Cukai Pendapatan Peribadi, pemindahan sedemikian tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang.

Pertama sekali, adalah perlu untuk menunjuk kepada Seni. 14 saat. 3 mata 10 Akta PIT, yang mengatakan bahawa wang tunai yang diterima oleh rakan kongsi syarikat yang bukan orang sah akibat pembubaran syarikat tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan.

Contoh 2.

Hasil daripada pembubaran perkongsian am, aset syarikat dalam bentuk tunai kekal dalam jumlah PLN 300,000. Syarikat itu mempunyai tiga rakan kongsi. Setiap daripada mereka akan menerima jumlah PLN 100,000. Memindahkan wang kepada rakan kongsi adalah neutral cukai.

Selain itu, menurut Art. 14 saat. 3 mata 12 b) di atas. Akta tersebut, aset selain tunai yang diterima oleh rakan kongsi hasil daripada pembubaran perkongsian am tidak dianggap sebagai pendapatan bercukai.

Contoh 3.

Hasil daripada pembubaran perkongsian am, harta dalam bentuk dua kereta penumpang kekal dalam syarikat. Kereta-kereta ini telah diserahkan kepada dua rakan kongsi. Pemindahan aset tidak akan menjana pendapatan bercukai.

Ia berikutan daripada perkara di atas bahawa pemindahan harta kepada rakan kongsi tidak akan menghasilkan sebarang kesan undang-undang. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa penjualan aset (selain daripada wang tunai) untuk pertimbangan oleh bekas rakan kongsi perkongsian am yang dibubarkan boleh mengakibatkan pembentukan pendapatan tertakluk kepada cukai pendapatan peribadi. Akta itu mengiktiraf penjualan aset tersebut untuk pertimbangan sebagai pendapatan daripada aktiviti ekonomi, walaupun transaksi itu tidak berlaku dalam pelaksanaan aktiviti ini, apabila pelupusan aset yang tinggal pada tarikh pembubaran berlaku sebelum tamat tempoh enam tahun, dikira dari hari pertama bulan selepas bulan di mana pembubaran aktiviti ekonomi berlaku.

Contoh 4.

Hasil daripada pembubaran perkongsian am, salah seorang rakan kongsi menerima sebuah kereta penumpang. Setahun selepas pembubarannya, dia menjual kereta ini kepada orang persendirian. Dalam keadaan sedemikian, rakan kongsi akan diwajibkan membayar cukai dan membuktikan sumber pendapatan daripada aktiviti perniagaan, walaupun pada hakikatnya dia tidak lagi menjalankan aktiviti tersebut.

Pembubaran perkongsian am dengan pemindahan aset dan VAT

Tidak seperti cukai pendapatan, pembubaran perkongsian am mungkin menyebabkan keperluan untuk membayar VAT. Menurut peruntukan Akta, cukai dikenakan ke atas, antara lain, barang pengeluaran sendiri dan barang yang, selepas pembeliannya, tidak menjadi subjek pembekalan barang, sekiranya berlaku pembubaran perkongsian sivil atau komersial tanpa personaliti undang-undang (dan oleh itu juga perkongsian umum).

Oleh itu, jika pada tarikh pembubaran, syarikat akan mempunyai barangan yang berkaitan dengan pemerolehan atau pengeluaran yang mana syarikat berhak memotong cukai input, akan ada keperluan untuk mencukai barang-barang ini.

Contoh 5.

Dalam perjalanan operasinya, syarikat menanggung perbelanjaan untuk pembelian barangan yang telah ditolak cukai input. Selepas pembubaran syarikat, barangan yang selebihnya telah dipindahkan kepada rakan kongsi. Pemindahan sedemikian akan menyebabkan keperluan untuk membayar cukai ke atas barangan dan perkhidmatan.