Cukai bayaran pendahuluan - bilakah hasil dijana dalam KPiR?

Cukai Perkhidmatan

Bayaran pendahuluan yang diterima untuk penyediaan perkhidmatan atau penghantaran barang adalah fenomena yang kerap berlaku dalam aktiviti perniagaan. Bayaran pendahuluan mungkin sebahagian atau keseluruhan kontrak. Bolehkah usahawan yang menyediakan perkhidmatan dan penghantaran barangan menempah nilai pendahuluan sebagai hasil dalam KPiR pada tarikh penerimaan? Dalam situasi apakah ini tidak mungkin? Semak apabila cukai pendahuluan berlaku!

Tarikh pendapatan timbul dan cukai bayaran pendahuluan

Mengikut peraturan am yang terkandung dalam Seni. 14 saat. 1c Akta Cukai Pendapatan Peribadi, pendapatan timbul dengan pelepasan item, penjualan hak harta atau prestasi semua atau sebahagian perkhidmatan, tidak lewat daripada tarikh invois atau pembayaran jumlah yang perlu dibayar. Tarikh pendapatan timbul ditentukan bergantung pada peristiwa mana yang berlaku dahulu. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian kepada peraturan ini. Dalam situasi tertentu, percukaian bayaran pendahuluan, iaitu saat hasil timbul, adalah sama dengan tarikh penerimaan bayaran pendahuluan.

Adakah pendahuluan itu boleh dianggap sebagai pendapatan?

Menurut Seni. 14 saat. 3 mata 1 Akta PIT, pendapatan tidak dianggap sebagai pendapatan pembayaran yang dikumpul atau penghutang terakru untuk pembekalan barang dan perkhidmatan yang akan dilaksanakan dalam tempoh pelaporan berikut, serta menerima pinjaman dan kredit dan pinjaman yang dikembalikan (kredit), termasuk yang diselesaikan dalam bentuk barangan, kecuali faedah yang dipermodalkan ke atas pinjaman ini ( kredit).

Contoh 1.

En. Artur, yang menjalankan sebuah gudang pakaian, menerima bayaran sebahagian untuk penghantaran pakaian ke salah satu kedai runcit. Bagaimana untuk menempah bayaran pendahuluan yang didokumenkan dengan invois pendahuluan? Pada tahap manakah cukai bagi bayaran pendahuluan?

Bayaran pendahuluan hanya boleh ditempah untuk tujuan VAT dalam daftar VAT jualan. Walau bagaimanapun, nilai keseluruhan pesanan akan membentuk hasil hanya selepas penghantaran dibuat.

Bayaran pendahuluan didaftarkan pada daftar tunai

Salah satu pengecualian kepada peraturan di atas ialah rekod bayaran pendahuluan di daftar tunai. Syarat untuk mengiktiraf bayaran pendahuluan dalam pendapatan, pada tarikh penerimaan penghutang, ialah penyerahan penyata yang sesuai kepada pejabat cukai mengenai kaedah menentukan tarikh pengeposan pendapatan dalam rekod. Seni 14 saat. 1j Akta PIT:
dalam hal mengutip bayaran untuk pembekalan barang dan perkhidmatan, yang akan dilakukan dalam tempoh pelaporan seterusnya, tertakluk kepada pendaftaran dengan menggunakan daftar tunai mengikut peruntukan Akta cukai ke atas barangan dan perkhidmatan, tarikh pungutan hasil dianggap sebagai tarikh pungutan, jika pembayar cukai pada 20 Januari tahun cukai, dan dalam kes pembayar cukai yang mula merekodkan perolehan menggunakan daftar tunai - pada hari ke-20 bulan berikutnya di mana mereka mula merekodkan perolehan menggunakan daftar tunai, mereka akan memberitahu ketua pejabat cukai yang kompeten tentang pilihan kaedah ini untuk menentukan tarikh pendapatan.

Contoh 2.

En. Bartłomiej menjalankan aktiviti komersial dan perkhidmatan yang melibatkan penjualan dan pemasangan peralatan kebersihan. Untuk penghantaran akan datang, dia menerima bayaran pendahuluan daripada pelanggan, yang merupakan sebahagian daripada pesanan. Usahawan mendaftarkan acara ini pada mesin tunai. Perlu diingat bahawa Encik Bartłomiej, selewat-lewatnya pada 20 Januari 2018, telah menyerahkan pemberitahuan kepada pejabat cukai bahawa dia menganggap bayaran pendahuluan yang diterima sebagai pendapatan pada hari penerimaannya. Bilakah cukai pendahuluan dikenakan? Bolehkah Encik Bartłomiej menempah acara ini sebagai hasil? Pada hari keseluruhan penghantaran barang atau dengan penerimaan bayaran pendahuluan?

Disebabkan usahawan telah mengemukakan pemberitahuan yang sesuai kepada pejabat cukai, bayaran pendahuluan yang diiktiraf di daftar tunai hendaklah dianggap sebagai hasil dan ditempah pada tarikh penerimaan penghutang di ruang 7 KPiR - Nilai barangan dan perkhidmatan yang dijual.

Penerimaan bayaran pendahuluan untuk 100% daripada nilai kontrak

Mengikut peraturan am perakaunan hasil, bayaran pendahuluan yang meliputi keseluruhan jumlah yang perlu dibayar untuk kontrak tidak boleh dianggap sebagai pendapatan daripada aktiviti perniagaan bukan pertanian.

Terdapat pengecualian untuk peraturan ini. Peruntukan dalam kontrak yang dibuat antara pembekal dan penerima dan jenis pembayaran yang dibuat menentukan sama ada nilai bayaran pendahuluan diiktiraf sebagai hasil. Jika pembeli membuat bayaran pendahuluan untuk barangan yang dibeli dan ia adalah muktamad, maka penerimaannya oleh penjual menentukan tarikh memperoleh pendapatan daripada aktiviti perniagaan.

Sebaliknya, jika sebagai sebahagian daripada perjanjian yang dimeterai antara kontraktor, nampaknya bayaran pendahuluan boleh dikembalikan dan ia melibatkan pembayaran terhadap liabiliti yang berkaitan dengan tempoh perakaunan seterusnya, jumlah ini tidak dianggap sebagai hasil dan tidak direkodkan dalam Akta Pendaftaran Fiskal dan Kewangan.

Contoh 3.

Cik Janina menjual produk dandanan rambut. Menerima bayaran untuk keseluruhan pesanan.Selaras dengan kontrak yang dimeterai antara Cik Janina dan pemilik salon tersebut, berikutan bayaran pendahuluan tidak akan dikembalikan. Yuran boleh dianggap muktamad. Adakah bayaran muka dikira sebagai pendapatan?

Ya, bayaran pendahuluan yang diterima adalah hasil dan dipos pada tarikh penerimaan di ruangan 7 KPiR - Nilai Barang dan Perkhidmatan Dijual.