Cukai dan perkhidmatan rata untuk bekas pelanggan

Cukai Perkhidmatan

Menurut Seni. 9a perenggan. 3 Akta PIT, pembayar cukai kehilangan hak untuk dikenakan cukai dengan cukai tetap dalam tahun cukai jika dia memperoleh pendapatan daripada aktiviti perniagaan daripada penyediaan perkhidmatan kepada bekas atau majikan semasa yang sepadan dengan aktiviti yang dia lakukan atau lakukan dalam tahun cukai di bawah hubungan pekerjaan.

Cukai rata dan kerjasama dengan bekas pelanggan

Ini berikutan daripada perkara di atas bahawa jika pembayar cukai bekerjasama dengan bekas atau majikan semasa, dia tidak boleh mencukai pendapatannya mengikut cukai rata 19% untuk tahun pertama. Pilihan cukai tetap hanya boleh dilakukan dari tahun selepas tahun cukai di mana pembayar cukai bekerja untuk bekas majikan (sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau hubungan pekerjaan koperasi).

Had kepada permohonan cukai tetap pada tahun pertama operasi hanya terpakai jika perkhidmatan yang disediakan sebagai sebahagian daripada perniagaan bertindih dengan kewajipan yang pembayar cukai laksanakan atau telah laksanakan sebagai pekerja bekas atau majikan semasa.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa jika pembayar cukai mengeluarkan invois untuk penyediaan perkhidmatan yang sama sekali berbeza daripada yang disediakan di bawah hubungan pekerjaan, dia tidak akan dilucutkan hak untuk dikenakan cukai dengan cukai tetap.

Contoh 1.

Sehingga akhir Mac 2015, Cik Anna bekerja di bawah kontrak pekerjaan sebagai akauntan di syarikat X. Pada April 2015, dia menubuhkan perniagaan, di mana dia menjalankan pejabat perakaunan. Pelanggannya ialah syarikat X.

Pada 2015, Cik Anna perlu menjelaskan akaun mengikut peraturan am, manakala pada 2016 dia berhak memilih cukai tetap.

Contoh 2.

Sehingga akhir Mac 2015, Encik Adam bekerja di bawah kontrak pekerjaan sebagai pakar IT di Y. Pada April 2015, beliau telah menubuhkan perniagaan di mana beliau menjalankan sebuah syarikat percetakan.

Memandangkan skop aktiviti tidak bertepatan dengan kewajipan yang diberikan kepada bekas majikan, Encik Adam boleh menjalin kerjasama dengan syarikat Y dan memilih kadar cukai rata.

Bilakah kerugian cukai rata dilupuskan?

Harus diingat bahawa kehilangan hak untuk cukai rata tidak berlaku pada saat memperoleh pendapatan daripada penyediaan perkhidmatan untuk bekas majikan, tetapi pada awal tahun di mana perkhidmatan ini berlaku. Akibatnya, pembayar cukai, selepas kehilangan hak untuk cukai tetap, perlu menyesuaikan pendahuluan cukai pendapatan dari awal tahun. Oleh itu, adalah perlu untuk menentukan dan membayar kepada pejabat cukai pendahuluan dikira mengikut skala cukai. Dalam kes ini, lebihan bayaran atau tunggakan cukai mungkin timbul. Jika pendahuluan ternyata lebih tinggi, pembayar cukai juga mesti membayar faedah pembayaran lewat.

Kerjasama dengan bekas pelanggan dan cukai tetap

Perlu diingatkan bahawa apabila membuat kontrak mandat atau tugas tertentu, hubungan pekerjaan tidak diwujudkan, tetapi hubungan undang-undang sivil ditubuhkan, oleh itu prinsipal bukan majikan dan kontraktor bukan pekerja.

Had hak untuk memohon cukai tetap hanya terpakai kepada usahawan yang sebelum ini bekerja di bawah kontrak pekerjaan. Jika, sebaliknya, mereka bekerja di bawah kontrak undang-undang sivil, selepas menubuhkan perniagaan mereka sendiri, mereka boleh memilih cukai rata pada kadar 19% dan menyediakan perkhidmatan kepada bekas pelanggan, walaupun skop aktiviti bertepatan dengan aktiviti yang dilakukan di bawah mandat atau kontrak tugas khusus.