Menjalankan urusan dalam perkongsian saham bersama terhad

Perkhidmatan

Menjalankan urusan dalam perkongsian saham bersama terhad adalah hak dan kewajipan rakan kongsi am. Mengendalikan hal ehwal bermakna mengeluarkan keputusan, pendapat, menerima pakai resolusi, mengatur operasi syarikat. Perlu diingatkan bahawa tindakan yang diambil dalam kes ini adalah fakta, bukan undang-undang. Ini bermakna menjalankan hal ehwal syarikat tidak melibatkan tindakan undang-undang dengan orang dari luar syarikat.

Pemegang saham, sebaliknya, tidak terlibat dalam proses membuat keputusan. Melaksanakan aktiviti pengurusan adalah hak dan, pada masa yang sama, kewajipan rakan kongsi umum. Atas sebab ini, jika kerugian berlaku akibat melaksanakan atau tidak melaksanakan aktiviti pengurusan tertentu, rakan kongsi am bertanggungjawab.

Penting!

Sebagai peraturan, pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan mengenai operasi perkongsian saham bersama terhad. Dalam beberapa kes, ada kemungkinan dia mempengaruhi hal ehwal syarikat - melalui penyertaan dalam mesyuarat agung dan apabila dia memperoleh status rakan kongsi am.

Mengendalikan hal ehwal dalam perkongsian saham bersama terhad - peraturan

Penggubal undang-undang dalam Seni. 141 Kod Syarikat Komersial memperkenalkan prinsip anggapan kecekapan. Peruntukan ini mentakrifkan pembahagian kuasa yang jelas antara rakan kongsi am, lembaga penyeliaan dan mesyuarat agung - artikel persatuan boleh memberikan kecekapan mesyuarat agung rakan kongsi am dalam menguruskan hal ehwal syarikat dan kemudian peraturan yang berkaitan dengan rakan kongsi am akan berubah.

Peraturan yang mengawal pengendalian hal ehwal perkongsian saham bersama terhad adalah seperti berikut:

 1. Setiap rakan kongsi am mempunyai hak dan kewajipan untuk menjalankan urusan perkongsian

 2. Setiap rakan kongsi am boleh, tanpa kebenaran rakan kongsi yang dinyatakan dalam bentuk resolusi, menjalankan perkara yang tidak melebihi skop aktiviti biasa.

 3. Jika aktiviti itu adalah aktiviti biasa, dan mana-mana rakan kongsi umum menentang prestasinya, resolusi rakan kongsi am lain yang diberi kuasa untuk menjalankan urusan diperlukan.

 4. Jika aktiviti itu adalah aktiviti yang melampaui pengurusan biasa, resolusi semua rakan kongsi umum diperlukan, termasuk yang dikecualikan daripada menjalankan urusan.

 5. Setiap rakan kongsi am yang diberi kuasa untuk menjalankan hal ehwal perkongsian boleh melakukan kecemasan, tanpa penyelesaian awal daripada rakan kongsi, kegagalan yang boleh menyebabkan kerosakan serius kepada perkongsian.

Perhatian!

Tataurusan persatuan boleh mengehadkan bilangan rakan kongsi am yang diberi kuasa untuk menjalankan urusan perkongsian.

Dalam versi asalnya, artikel persatuan boleh mempercayakan pengendalian hal ehwal hanya kepada beberapa rakan kongsi am. Perlu diandaikan bahawa sejak ia diterima pakai dalam perkataan sedemikian, kedua-dua pemegang saham dan rakan kongsi am bersetuju dengannya, yang terpakai khususnya kepada rakan kongsi am yang tidak akan menjalankan urusan perkongsian.

Ia juga mungkin untuk melucutkan hak rakan kongsi am untuk menjalankan perkongsian dengan menukar tatacara persatuan melalui resolusi pemegang saham. Rakan kongsi umum sendiri juga boleh membuat keputusan sedemikian.

Pindaan kepada artikel persatuan, yang berdasarkan peraturan pengendalian hal ehwal dalam perkongsian saham bersama terhad akan berubah, dibuat berdasarkan resolusi pemegang saham yang diterima pakai pada mesyuarat agung. Ia memerlukan majoriti 3/4 daripada undi pemegang saham dan mesti diluluskan oleh semua rakan kongsi umum, tetapi bukan oleh yang terjejas oleh pindaan.

Penting!

Pengurusan perkongsian saham bersama terhad boleh diamanahkan kepada pihak ketiga, tetapi hanya jika rakan kongsi am bekerjasama dengan mereka.

Kecekapan lembaga penyeliaan dan mesyuarat agung berbanding kecekapan rakan kongsi am

Sebagai peraturan, menguruskan hal ehwal perkongsian saham bersama terhad diamanahkan kepada rakan kongsi am - semua atau sebahagian daripada mereka, dan sebagai peraturan mereka tidak menerima imbuhan untuk menjalankan urusan perkongsian itu, walaupun rakan kongsi mungkin bersetuju bahawa imbuhan tersebut akan kena bayar.Sebagai tambahan kepada prinsip ini, penggubal undang-undang menerima pakai pembahagian kuasa antara rakan kongsi umum dan mesyuarat agung dan lembaga penyeliaan, jika ditubuhkan. Peraturan ini ditetapkan dalam Seni. 141 Kod Syarikat Komersial dan Perkongsian, menurut mana rakan kongsi am mempunyai hak untuk menjalankan hal ehwal perkongsian dalam skop yang tidak diperuntukkan kepada kecekapan mesyuarat agung.

Pengurusan syarikat dipengaruhi oleh mesyuarat agung yang dihadiri oleh semua rakan kongsi am dan pemegang saham.

Penting!

Jika rakan kongsi am telah memperoleh atau melanggan saham, ia memberinya hak untuk hanya satu undi. Walau bagaimanapun, pemegang saham boleh diberikan dua undi sesaham di bawah statut, dan melainkan statut memperuntukkan sebaliknya, pemegang saham juga mempunyai satu undi sesaham.

Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa walaupun kenyataan di atas, rakan kongsi umum mempunyai pengaruh yang menentukan ke atas fungsi syarikat, seperti yang dinyatakan dalam skop perkara yang ditunjukkan oleh Seni. 146 § 2 Kod Syarikat Komersial, yang mana persetujuan semua rakan kongsi am diperlukan, jika tidak batal dan tidak sah. Perkara-perkara ini ialah:

 • mempercayakan pengurusan hal ehwal dan perwakilan perkongsian kepada satu atau lebih pekongsi am

 • pengagihan keuntungan bagi tahun kewangan dalam bahagian yang boleh diagihkan kepada pemegang saham

 • penjualan dan pajakan perusahaan syarikat atau bahagian tersusunnya dan mewujudkan hak untuk menggunakannya

 • penjualan hartanah syarikat

 • menambah dan mengurangkan modal saham

 • terbitan bon

 • penggabungan dan transformasi syarikat

 • pindaan statut

 • pembubaran syarikat

Sebaliknya, menurut seni. 146 § 1, mesyuarat agung memutuskan, antara lain, dalam perkara berikut:

 • memberikan pelepasan kepada rakan kongsi am yang menguruskan hal ehwal perkongsian untuk melaksanakan tugas mereka

 • semakan dan kelulusan laporan rakan kongsi am mengenai operasi syarikat dan penyata kewangan syarikat untuk tahun kewangan sebelumnya

 • memberikan undi kelulusan kepada ahli lembaga penyeliaan untuk melaksanakan tugas mereka

 • melantik juruaudit berkanun, melainkan jika tatacara persatuan memperuntukkan kecekapan lembaga penyeliaan dalam perkara ini

 • pembubaran syarikat

Perlu diingatkan bahawa kuasa perhimpunan boleh diperluaskan berhubung dengan skop yang dinyatakan dalam peruntukan yang disebut di atas. Dengan cara ini, pemegang saham - kerana mereka mengambil bahagian dalam mesyuarat agung - boleh mendapat lebih pengaruh ke atas pengendalian hal ehwal syarikat.

Lembaga penyeliaan, jika ia dilantik dalam syarikat berdasarkan tatacara persatuan, atau jika kewajipan untuk melantiknya hasil daripada akta itu, tidak mengambil bahagian dalam pengurusan syarikat. Kecekapannya adalah untuk melaksanakan penyeliaan ke atas syarikat dalam semua bidang aktivitinya. Selain itu, lembaga penyeliaan boleh mempengaruhi prestasi tindakan undang-undang oleh wakilnya dengan menyatakan persetujuan mereka.

Ringkasnya, mengurus hal ehwal perkongsian saham bersama terhad ialah domain rakan kongsi am yang kecekapannya dihadkan oleh kecekapan mesyuarat agung, dan dalam skop melaksanakan kawalan ke atas operasi syarikat - oleh kecekapan penyeliaan. lembaga pengarah, jika dilantik dalam syarikat.