Pendaftaran VAT bulanan - kesan

Cukai Perkhidmatan

Apabila menjalankan perniagaan, ramai pembayar cukai baharu menghadapi dilema sama ada untuk mendaftar untuk VAT. Ia berlaku bahawa usahawan tidak mendaftar sebagai pembayar cukai VAT dalam tempoh awal. Pilihan pengecualian selalunya berkaitan dengan keinginan untuk mengelakkan keperluan untuk menyimpan rekod yang berkaitan dan melaporkannya kepada pihak berkuasa cukai. Adakah mungkin untuk mendaftar untuk VAT pada bulan tersebut? Kami jawab!

Aktiviti ekonomi dalam pengertian Akta VAT

Terdapat definisi undang-undang aktiviti ekonomi dalam Akta Cukai Nilai Tambah. Menurut Seni. 15 saat. 1 daripada akta mengenai cukai ke atas barangan dan perkhidmatan, yang kemudiannya dirujuk sebagai Akta VAT, pembayar cukai adalah orang yang sah, unit organisasi tanpa personaliti undang-undang dan orang asli yang secara bebas melakukan aktiviti ekonomi yang disebut dalam perenggan. 2 - tanpa mengira tujuan atau hasil aktiviti tersebut.

Aktiviti ekonomi, menurut Seni. 15 saat. 2 Akta, meliputi semua aktiviti pengeluar, peniaga atau penyedia perkhidmatan, termasuk entiti yang memperoleh sumber asli dan petani, serta aktiviti pekerja bebas. Khususnya, ini adalah aktiviti yang terdiri daripada penggunaan barangan atau aset tidak ketara secara berterusan untuk tujuan komersial. Ini bermakna konsep aktiviti untuk tujuan VAT adalah sangat luas.

Contoh 1.
Orang asli mewarisi empat premis komersial. Dia mengambil keputusan untuk menyewa premis di atas kerana tidak mahu meneruskan aktiviti perniagaan yang dijalankan di situ sebelum ini. Dalam kes ini, wajarkah penyewaan premis persendirian dianggap sebagai aktiviti ekonomi mengikut pengertian Akta VAT?

Dalam kes ini, status pemberi pajak tidak penting untuk aktiviti tertentu dianggap sebagai aktiviti ekonomi dalam pengertian Seni. 15 saat. 2 Akta VAT. Salah satu aktiviti yang menjadikan orang biasa menjalankan perniagaan adalah, antara lain, penyewaan premis. Dalam penghakiman Mahkamah Agung Pentadbiran 5 September 2018 (nombor rujukan fail I FSK 1326/16) kita membaca bahawa status sebagai pembayar cukai tidak penting, baik tujuan mahupun hasil aktiviti yang dijalankan.

Contoh 2.
Pembayar cukai memutuskan untuk membuka aktiviti di bandarnya yang terdiri daripada mendidik orang yang dikecualikan secara profesional. Pembayar cukai, dalam menjalankan aktiviti ini, tidak berorientasikan keuntungan. Matlamat utama, selain daripada membantu orang yang dikecualikan, adalah untuk meningkatkan imej pembayar cukai.

Dalam kes ini, walaupun aktiviti itu tidak berorientasikan keuntungan, pembayar cukai menjalankan aktiviti yang tertakluk kepada VAT.

Contoh 3.
Orang asli telah membeli sebuah apartmen di Warsaw untuk tujuan menyewanya. Harta itu telah dipajakkan kepada syarikat untuk tujuan perumahan presidennya. Kontrak pajakan telah ditandatangani untuk tempoh lima tahun. Orang biasa tertanya-tanya sama ada dalam kes ini dia menjalankan aktiviti ekonomi dalam pengertian Akta VAT.

Juga dalam kes ini, dalam pengertian Akta VAT, pajakan dianggap sebagai aktiviti ekonomi. Walau bagaimanapun, perlu ditegaskan bahawa dalam keadaan ini pembayar cukai akan mendapat manfaat daripada pengecualian VAT kerana dia menyewa untuk tujuan perumahan.

Pendaftaran untuk VAT

Menurut Seni. 96 saat. 1 Akta VAT, entiti yang dirujuk dalam seni. 15, diperlukan sebelum tarikh tindakan pertama yang disebut dalam artikel 1. 15 mengemukakan permohonan pendaftaran kepada ketua pejabat cukai, tertakluk kepada para. 3.

Seterusnya, mengikut perenggan 3 di atas artikel, entiti yang disenaraikan dalam seni. 15, di mana penjualan dikecualikan daripada cukai menurut seni. 113 perenggan. 1 dan 9 atau hanya melakukan aktiviti yang dikecualikan daripada cukai menurut seni. 43 saat. 1, atau peraturan yang dikeluarkan berdasarkan seni. 82 saat. 3 boleh mengemukakan permohonan pendaftaran. Ini bermakna pembayar cukai yang dikecualikan VAT juga boleh memilih sama ada mereka mahu menjadi pembayar cukai yang aktif. Permohonan dibuat pada borang VAT-R. Borang ini hendaklah diserahkan kepada ketua pejabat cukai yang berwibawa.

Oleh itu, pendaftaran untuk VAT berlaku pada masa pendaftaran, iaitu penyerahan borang VAT-R ke pejabat cukai. Pada ketika ini, entiti memperoleh ciri formal status pembayar cukai VAT dan mulai tarikh itu ia mempunyai hak untuk memotong cukai input ke atas pembelian yang dibuat. Peraturan VAT tidak mengikat kemungkinan mendaftarkan entiti sebagai pembayar cukai VAT aktif dengan pendaftaran entiti ini dalam Daftar Pusat dan Maklumat Aktiviti Ekonomi (CEiDG).

Contoh 4.
Pembayar cukai menubuhkan perniagaan yang terdiri daripada penjualan telefon bimbit dan aksesori mereka melalui Internet. Dia menubuhkan aktiviti di komune. Usahawan itu juga ingin menjadi pembayar cukai VAT yang aktif. Patutkah dia mengisi borang lain selain borang CEIDG untuk tujuan ini?

Seperti yang diterangkan di atas, dalam kes ini pembayar cukai hendaklah mendaftar pada borang VAT-R. Mengisi borang CEIDG sahaja tidak mencukupi.

Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Pengesahan permohonan

Pembayar cukai yang mengemukakan permohonan pendaftaran kepada ketua pejabat cukai mesti mengambil kira pengesahan data yang disediakan dalam permohonan pendaftaran. Selepas ia dilakukan, pihak berkuasa cukai mendaftarkan pembayar cukai sebagai "pembayar cukai VAT yang aktif"(lihat Perkara 96 ​​(4) Akta VAT).

Ketua pejabat cukai tidak boleh mendaftarkan entiti sebagai pembayar cukai VAT. Pihak berkuasa tidak mendaftarkan entiti sebagai pembayar cukai aktif tanpa memberitahu entiti, jika:

  • data yang diberikan dalam permohonan pendaftaran adalah palsu atau
  • entiti ini tidak wujud, atau
  • walaupun percubaan yang didokumenkan telah dibuat, adalah tidak mungkin untuk menghubungi entiti ini atau wakilnya, atau
  • entiti atau wakilnya gagal hadir pada saman ketua pejabat cukai, atau
  • maklumat yang ada menunjukkan bahawa pembayar cukai boleh menjalankan aktiviti dengan niat untuk menggunakan aktiviti bank dalam pengertian seni. 119zg titik 1 Kod Cukai atau simpanan koperasi dan kesatuan kredit untuk tujuan yang berkaitan dengan penipuan cukai dalam pengertian seni. 119zg titik 9 Kod Cukai, atau
  • berhubung dengan entiti ini, mahkamah memutuskan, berdasarkan peruntukan berasingan, melarang aktiviti perniagaan.

Pendaftaran untuk VAT pada bulan tersebut

Isu pendaftaran sebagai pembayar VAT aktif pada hari pertama bulan atau pendaftaran untuk VAT pada bulan tersebut telah dikawal selia dalam Seni. 113 perenggan. 4 Akta VAT. Menurut peruntukan ini, pembayar cukai yang disebut dalam Seni. 113 perenggan. 1 dan 9, boleh mengetepikan pengecualian yang dinyatakan dalam peruntukan di atas. Syaratnya ialah pemberitahuan bertulis mengenai niat ini, dihantar kepada ketua pejabat cukai sebelum awal bulan. Walau bagaimanapun, keadaan sedikit berbeza dalam kes pembayar cukai mula melakukan aktiviti yang dinyatakan dalam seni. 5 Akta VAT semasa tahun cukai. Mereka boleh meletakkan jawatan daripada pengecualian daripada aktiviti bercukai pertama yang dilakukan, iaitu sebelum hari melaksanakan aktiviti ini.

Contoh 5.
Pada 15 Ogos, pembayar cukai mula menjalankan perniagaan.Dia tidak meletak jawatan daripada pengecualian VAT sebelum transaksi pertama dibuat. Untuk memenangi tender, pembayar cukai mestilah pembayar cukai aktif cukai nilai tambah. Permohonan untuk VAT-R 23 telah dibuat pada bulan September. Sejak bila dia akan didaftarkan sebagai pembayar VAT yang aktif?

Dalam kes ini, pembayar cukai akan menjadi pembayar VAT aktif mulai awal Oktober. Ini kerana usahawan tidak mendaftar sebelum memulakan aktiviti bercukai.

Kehilangan hak untuk dipecat

Menurut Seni. 113 perenggan. 9 Akta VAT, jualan yang dibuat oleh pembayar cukai bermula pada tahun cukai semasa tahun cukai dikecualikan daripada cukai aktiviti yang dinyatakan dalam seni. 5, jika anggaran nilai jualan tidak melebihi, mengikut kadar tempoh aktiviti ekonomi dalam tahun cukai, jumlah yang dinyatakan dalam perenggan 1 (kini PLN 200,000).

Selain itu, menurut Art. 113 perenggan. 10 di atas Akta VAT, jika nilai sebenar jualan dikecualikan daripada cukai menurut perenggan 9, mengikut kadar tempoh aktiviti ekonomi, dalam tahun cukai akan melebihi jumlah yang dinyatakan dalam perenggan 1, pengecualian tidak lagi digunakan kerana daripada aktiviti di mana jumlah ini telah melebihi.

Oleh itu, pembayar cukai mungkin kehilangan hak untuk pengecualian VAT dari saat jumlah yang dinyatakan di atas melebihi. Dalam kes ini, pembayar cukai membeli barangan dan perkhidmatan yang sebelum ini berkaitan dengan aktiviti yang dikecualikan. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku perubahan dalam statut pembayar cukai VAT, mereka sudah pun berkaitan dengan aktiviti bercukai. Dalam kes ini, pembayar cukai mempunyai hak untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh cukai input hasil daripada pembelian sebelumnya. Perkara di atas disahkan oleh tafsiran individu Pengarah Dewan Cukai di Łódź pada 03/07/2015, nombor IPTPP3 / 4512-113 / 15-4 / BM: di mana kami membaca bahawa:
[dalam] kes perubahan dalam hak untuk mengurangkan cukai output dengan cukai input ke atas barangan dan perkhidmatan selain daripada yang disebut dalam perenggan 7a dan 7b, khususnya barangan komersial atau bahan mentah dan bahan, yang diperoleh dengan niat untuk menggunakannya untuk aktiviti yang mempunyai hak penuh untuk mengurangkan cukai output atau untuk aktiviti yang hak untuk mengurangkan cukai output tidak terpakai. , dan tidak digunakan menurut niat ini, sehingga tarikh perubahan ini, pelarasan cukai input hendaklah dibuat dalam penyata cukai yang dikemukakan untuk tempoh perakaunan di mana perubahan ini berlaku ”.